Уважаеми инвеститори, На основание чл.9, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Ви уведомяваме, че към 31.05.2022г. в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Енерджи” е по-малка от 500 000 лв.

3 June 2022

03/06/2022

На основание чл.9, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Ви уведомяваме, че към 31.05.2022г. в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Енерджи” е по- малка от 500 000 лв. Основната причина нетната стойност на активите да падне под 500 000 лв. е поръчка за обратно изкупуване на дялове.

Мерките, които Управляващото дружество ще предприеме за да възстанови размера на нетната стойност на активите на ДФ „Астра Енерджи” включват основно рекламна кампания за популяризиране на ДФ „Астра Енерджи” чрез изработване на рекламни материали, организиране на активни мероприятия и срещи с потенциални инвеститори.

Срокът, в който се очаква заложените от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД мерки да бъдат приложени и да доведат до възстановяване на нетната стойност на активите на Договорния фонд до 500 000лв. е 6/шест/ месеца.

В случай, че до 30.11.2022г. предприетите мерки не дадат съществен резултат, Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД ще обсъди на свое заседание допълнителни мерки за достигане на нетната стойност на активите на ДФ „Астра Енерджи” над 500 000лв.