Доверително управление

Доверителното управление на средства представлява управление на индивидуални портфейли от парични средства и финансови инструменти на:

Институционални клиенти – пенсионни компании и управляваните от тях фондове, застрахователи и здравни фондове;

Корпоративни клиенти – фирми с временно свободен ресурс, прилагащи активна политика на управление на паричните потоци с цел постигане максимална печалба за дружеството;

Индивидуални клиенти

Предимства на доверителното управление:

  • Индивидуален подход, определен от конкретните цели и инвестиционни ограничения на всеки клиент;
  • Личен инвестиционен консултант;
  • Професионално управление на портфейла – екип от портфолио мениджър и анализатор активно управлява инвестиционния портфейл и следи за развитието на пазара и промени в индивидуалната инвестиционна стратегия на клиента
  • Разнообразни стратегии и достъп до финансови инструменти – екипът на Астра Асет Мениджмънт избира подходяща комбинация от различни финансови инструменти (акции и облигации на български и чуждестранни емитенти, български и чуждестранни ДЦК, депозити в различни валути, деривативни инструменти);
  • Прозрачност – изпращане на регулярни отчети за управлението на портфейла;
  • Контрол и независимост на инвестицията – паричните средства и финансовите инструменти са отделени от активите на инвестиционния посредник, като се съхраняват съответно по отделна клиентска сметка в банка или по подсметка на клиента в Централен Депозитар или друга депозитарна институция.