Новини

Миграция на сметките от КБС Банк в ОББ АД

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Енерджи чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

Преобразуване на Астра Баланс чрез вливане в Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Баланс чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Баланс чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, На основание чл.9, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Ви уведомяваме, че към 31.05.2022г. в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Енерджи” е по-малка от 500 000 лв.

На свое заседание от 15.11.2021г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 20.12.2021г.

Преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи

Уважаеми инвеститори, с настоящето Ви уведомяваме, че Комисията за финансов надзор с решение от 29.07.2021 г. издаде одобрение за промяна в инвестиционната политика и рисковия профил на ДФ Астра Кеш Плюс. На сайта може да намерите актуализираните Правила на фонда, Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите.

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Телефони на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

Телефони на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

Уведомление относно промяна в инвестиционните цели, инвестиционната политика и фиксираното възнаграждение на управляващото дружество на ДФ „Астра Кеш плюс”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Комодити чрез вливане в ДФ Астра Енерджи

Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува ДФ Астра Комодити чрез вливане в ДФ Астра Енерджи

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Баланс”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.

От 29.12.2020 г. до 31.12.2020 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Глобал Екуити”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Баланс”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.

Уважаеми инвеститори, На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране /ЗДКИСДПКИ/ Ви уведомяваме, че към 31.07.2020г, в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Комодити” е по-малка от 500 000 лв.

Уважаеми инвеститори, уведомяваме ви, че във връзка с удължените срокове по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, шестмесечните финансови отчети на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове ще бъдат оповестени на интернет страницата на дружеството на 12.08.2020 г. Причината за закъснението е в усложнената епидемиологична обстановка в страната.

Уважаеми инвеститори, моля да имате предвид, че сключването на договори за управление на портфейли (Доверително управление) се сключват при стриктно спазване на разпоредбите на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на Астра Асет Мениджмънт АД

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на Астра Асет Мениджмънт АД

Решение на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 25.11.2019 г.

Удължава срока на временното спиране на покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД до 17.07.2019 г.

От 04.07.2019 г. до 12.07.2019 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Покана до кредиторите на ДФ Астра Динамик

Считано от 29.03.2019 г. спира емитирането и обратното изкупуване на дялове от ДФ Астра Динамик

На 31.12.2018 г. няма да има покупка и продажба на дялове от фондовете на Астра Асет Мениджмънт АД

Информация относно получено разрешение от КФН за преобразуване чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

Информация относно обработката и защитата на лични данни от Астра Асет Мениджмънт АД

Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

С настоящото искаме да Ви уведомим, че УД „Астра Асет Мениджмънт” АД има намерение да започне процедура по преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс”. Преобразуването на двата договорни фонда предвижда тяхното сливане в нов договорен фонд – „Астра Кеш плюс”, след издадване на съответното разрешение от страна на Комисията за финансов наздзор.

Уведомление относно промяна в стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Динамик”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори относно получено на 06 октомври 2017 г. одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) за промяна в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Астра Динамик” (предишно наименование ДФ „Астра Ценни метали”).

Уведомление относно промяна в наименованието, стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Ценни метали”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори относно взето решение на заседание на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 14.07.2017г. за промяна в наименованието, стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Ценни метали”

Промените влизат в сила след получаване на одобрение от КФН. Настоящите и потенциални инвеститори ще могат да се запознаят с актуализирания Проспект на Фонда, след одобрението на КФН, включително с информацията относно промяната на размера на разходите за издаване и обратно изкупуване на дялове, в офиса на Управляващото дружество – София, ул. „Средна гора” 49, ет.5, ап.8, както и на фирмения уеб сайт – www.astraam.bg.

Притежателите на дялове ще бъдат своевременно уведомени за промените в Правилата, за да вземат своето инвестиционно решение.

Без разходи за обратно изкупуване за срока от 28.12.2014 г. до 28.12.2015 г.

Във връзка с взето решение на СД на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД, дружеството уведомява всички инвеститори, че при изчисляване цената на обратно изкупуване на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестицията до 12 месеца, Управляващото дружество няма да начислява разходите по обратно изкупуване за периода от 28.12.2014 г. до 28.12.2015 г., включително. В посочения срок дяловете на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестираната сума ще се изкупуват обратно по НСА на един дял.

Уведомление относно промяна в таксата управление на ДФ „Астра Кеш”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в ДФ „Астра Кеш” за промяна на таксата управление към управляващото дружество, която влиза в сила от 19.12.2014г.

Възнаграждението на Управляващото дружество се намалява от 0.75% (седемдесет и пет на десет хиляди) на 0.50% (петдесет на десет хиляди) от нетната стойност на активите (НСА) на Договорния фонд на годишна база и се изчислява ежедневно.

Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД "Астра Асет Мениджмънт" АД договорни фондове

На основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, взема на решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД "Астра Асет Мениджмънт" АД договорни фондове на следните дати: 21 декември 2013г. (събота) - за "Астра Кеш", "Астра Комодити" и "Астра Плюс". Продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от Дружеството договорни фондове ще бъде възобновено, считано от 27.12.2013 г. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 20.12.2012 г., ще бъдат обявени на 27.12.2013 г.

Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

„На основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове на следните дати: 18 май 2013 г. (събота) - за „Астра Кеш”, „Астра Комодити” и „Астра Плюс”, и 14 декември 2013г. (събота) – за „Астра Кеш”, „Астра Комодити”, „Астра Плюс”, „Астра Енерджи“ и „Астра Ценни Метали“.

Без разходи за обратно изкупуване за срока от 28.12.2012 г. до 28.12.2013 г.

Във връзка с взето решение на СД на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД, дружеството уведомява всички инвеститори, че при изчисляване цената на обратно изкупуване на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестицията до 12 месеца, Управляващото дружество няма да начислява разходите по обратно изкупуване за периода от 28.12.2012 г. до 28.12.2013 г., включително. В посочения срок дяловете на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестираната сума ще се изкупуват обратно по НСА на един дял.

Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

На основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, взема на решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове: „Астра Кеш”, „Астра Комодити” и „Астра Плюс”, на следните дати: 21 януари 2012 г. (събота), 21 април 2012 г. (събота), 19 май 2012 г. (събота), 29 септември 2012 г. (събота) и 15 декември 2012 г. (събота).

Без разходи за обратно изкупуване за срока от 27.12.2011 г. до 27.12.2012 г.

Във връзка с взето решение на СД на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД, дружеството уведомява всички инвеститори, че при изчисляване цената на обратно изкупуване на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестицията до 12 месеца, Управляващото дружество няма да начислява разходите по обратно изкупуване за периода от 27.12.2011 г. до 27.12.2012 г., включително. В посочения срок дяловете на ДФ „Астра Комодити” за срок на инвестираната сума ще се изкупуват обратно по НСА на един дял.

Уведомление относно промяна в разходите за емитиране и обратно изкупуване на ДФ „Астра Баланс”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в ДФ „Астра Баланс” за промяна на разходите за емитиране и обратно изкупуване във връзка с промяна на стратегията и инвестиционната политика на фонда, която влиза в сила от 17.10.2011г.

Уведомление относно промяна в стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Баланс”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори относно получено на 16 септември 2011 г. одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) за промяна в Правилата, Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ „Астра Баланс”.

Уведомление относно замяна на банката депозитар на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори в ДФ „Астра Кеш”, ДФ „Астра Баланс” и ДФ „Астра Плюс” относно получени на 8 септември 2011 г. одобрения от Комисията за финансов надзор за замяна на банката депозитар на договорните фондове „Юробанк И Еф Джи България” АД с „УниКредит Булбанк” АД. Притежатели на дялове и потенциалните инвеститори в договорните фондове ще бъдат допълнително уведомени за разкритите клиентски сметки в „УниКредит Булбанк” АД.

Тримесечни отчети към 30.06.2011 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети към 30.06.2011 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството – гр. София, ул. „Средна гора” 49, ет. 5, ап. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, както и в интернет на адреси: www.astraam.bg и www.investor.bg

Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, СД на УД "Астра Асет Мениджмънт" АД, взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове: „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс”, на датите 28 май, 3 септември и 17 септември 2011 г.

Тримесечни отчети към 31.03.2011 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети към 31.03.2011 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството – гр. София, ул. „Средна гора” 49, ет. 5, ап. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, както и в интернет на адреси: www.astraam.bg и www.investor.bg

Тримесечни отчети към 31.12.2010 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че годишните финансови отчети към 31.12.2010 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството – гр. София, ул. „Средна гора” 49, ет. 5, ап. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, както и в интернет на адреси: www.astraam.bg и www.investor.bg

Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, СД на УД "Астра Асет Мениджмънт" АД, взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове: „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс”, на дата 19 март 2011 г.

Тримесечни отчети към 31.12.2010 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети към 31.12.2010 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството – гр. София, ул. „Средна гора” 49, ет. 5, ап. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, както и в интернет на адреси: www.astraam.bg и www.investor.bg

Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

На основание чл. 193, ал. 8, т. 1 от ЗППЦК, СД на УД "Астра Асет Мениджмънт" АД, взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове: „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс”, на дата 11 декември 2010 г.

Тримесечни отчети към 30. 09.2010 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети към 30.09.2010 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството и в интернет.

Тримесечни отчети към 30.06.2010 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети към 30.06.2010 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството.

Тримесечни отчети към 31.03.2010 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД "Астра Асет Мениджмънт" АД съобщава, че междинните финансови отчети към 31.03.2010 г. на договорни фондове "Астра Кеш", "Астра Баланс" и "Астра Плюс" са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството.

Годишни финансови отчети за 2009 г. на договорни фондове "Астра Кеш", "Астра Баланс" и "Астра Плюс"

"Астра Асет Мениджмънт" АД съобщава, че годишните финансови отчети за 2009 г. на договорни фондове "Астра Кеш", "Астра Баланс" и "Астра Плюс" са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството

Тримесечни отчети към 31.12.2009 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД "Астра Асет Мениджмънт" АД съобщава, че междинните финансови отчети към 31.12.2009 г. на договорни фондове "Астра Кеш", "Астра Баланс" и "Астра Плюс" са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството и в интернет.

Тримесечни отчети към 30.09.2009 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети към 30.09.2009 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството.

Тримесечни отчети към 30.06.2009 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

"УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети за второ тримесечие на 2009 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството.

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД с разрешение за организиране и управление на три договорни фонда

На свое заседание от 24 септември 2008 г. КФН издаде на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Астра Плюс”, договорен фонд „Астра Баланс” и договорен фонд „Астра Кеш”.