Инвестиционни консултации

В УД Астра Асет Мениджмънт предлагаме индивидуални инвестиционни консултации относно стратегия за управление на личен портфейл и сделки с ценни книжа.  Екип от инвестиционен консултант и финансов анализатор предоставят актуална информация за пазарите на финансови инструменти, развитието на определен емитент на акции или облигации и тенденциите в индустрията, в която оперира.  Инвестиционните съвети се съобразяват с личните цели, ограничения и цели по отношение на портфейла на дадения клиент.