ДФ Астра Глобал Екуити

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 30/11/2023
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 EUR
над
50 000 EUR
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Глобал Екуити 8.3034  8.3449 8.3034 8.2619 8.3034
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 30/11/2023
Астра Глобал Екуити EUR 392,755
доходност от началото на годината
към 30/11/2023 *
Астра Глобал Екуити 4.18 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 30/11/2023 *
Астра Глобал Екуити -1.93 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 24/11/2023 *
Астра Глобал Екуити 13.72 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.