Обща информация

Инвестиционна политика и цели Осигуряване на нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите
Ниво на риск Умерено до високо
Инвестиционен портфейл и ограничения Инвестиции в акции, борсово търгувани фондове, търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, както и в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

Активи

  Относителен дял (%) в активи на фонда
Акции и борсово търгувани продукти до 100%
Дялове на колективни инвестиционни схеми до 80%
Дялове на други предприятия за колективно инвестиране до 30%
Държавни ценни книжа до 80%
Корпоративни облигации до 80%
Ипотечни и общински облигации до 50%
Банкови депозити до 50%
Деривативни финансови инструменти до 90%

Активно управление на портфейла

Оценка на активите и на дяловете: всеки работен ден
Начало на публичното предлагане
ISIN код BG9000005181
Номинална стойност на 1 дял 10.00
Валута EUR

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.