Взаимни фондове

Взаимните фондове са форма на колективна инвестиция, при която голям брой инвеститори обединяват финансови активи с цел съвместно инвестиране в ценни книжа и други финансови инструменти.  В България те са правно уредени като:

  • инвестиционни дружества от отворен тип и
  • договорни фондове.

Закупуването на акции от инвестиционно дружество/дялове на договорен фонд от индивидуален инвеститор представлява придобиване на част от общ инвестиционен портфейл, състоящ се от активите на всички акционери/притежатели на дялове.  Всеки взаимен фонд следва избрана инвестиционна стратегия и постигането на цели съгласно предварително зададени в Проспекта и Правилата му нива на риск и желана доходност.  Управляващото дружество, което отговаря за управлението на взаимния фонд, посредством своите портфолио мениджъри, инвестира набраните средства като полученият резултат се отразява в цената на обратно изкупуване на акциите/дяловете и така се разпределя пропорционално на всички инвеститори.

Предимства на инвестирането във взаимни фондове:

Професионално управление на портфейла – екип от мениджъри и анализатори се грижат за оптимално нарастване стойността на активите чрез активни инвестиции при поемане на предварително определените за конкретния фонд нива на риск;

Диверсификация на инвестициите – колективната форма на инвестиране посредством натрупването на критична маса от средства за управление, позволява придобиване на много на брой и различни по вид финансови инструменти, минимизиращи системния риск на общия портфейл;

Незабавна ликвидност – висока ликвидност на направената инвестиция, поради възможността, при поискване от страна на инвеститора, за продажба на закупените акции/дялове обратно на взаимния фонд;

Ниски разходи – постигане на „икономии от мащаба” чрез намаляване на транзакционните разходи по сключените сделки поради по-големия обем на инвестицията спрямо този на индивидуален портфейл (в общия случай)

Контрол и прозрачност – дейността на управляващите дружества и взаимните фондове е строго контролирана от независима банка – депозитар на ежедневна база и регулирана от Комисията за финансов надзор;

Данъчни преференции – постига се двоен данъчен ефект: от една страна доходите, реализирани от сделки с акции/дялове на взаимни фондове на регулиран пазар на финансови инструменти в страната, в т.ч. и обратното им изкупуване на гише, са освободени от данъчно облагане, и от друга страна - доходността от направените от взаимния фонд инвестиции не подлежи на облагане с корпоративен данък.

Предупреждение към инвеститорите