Управление на активи

Управляващо дружество Астра Асет Мениджмънт АД предлага професионално управление на активи – парични средства и финансови инструменти, на колективни инвестиционни схеми и на портфейли на институционални, корпоративни и индивидуални клиенти.  Портфолио мениджърите и инвестиционните консултанти прилагат най-подходящата стратегия на управление в зависимост от инвестиционните цели, ограничения и толерантност към риск на конкретния клиент.  Целта е постигането на възможно най-високо ниво на доходност при условията на избрания рисков профил в средносрочен и дългосрочен план.

Защо ние?

Защото сме професионалисти: екип от портфолио мениджъри с доказан опит и репутация на българския и чуждестранните капиталови пазари се грижи за поверените им инвестиции;

Защото прилагаме съвременна структура на управление и контролиране на процесите – резултат от дългогодишно „know-how”, придобито от мениджърите в годините на активно развитие на капиталовия пазар в страната от 2001 г. досега;

Защото в работата си се ръководим от принципите на откритост, прозрачност и лоялност към клиенти и партньори;

Защото не се отказваме и знаем как да постигнем поставените цели.