Считано от 29.03.2019 г. спира емитирането и обратното изкупуване на дялове от ДФ Астра Динамик

26 March 2019

На свое заседание от 26.3.2019 г. Съветът на директорите на УД Астра Асет Мениджмънт АД взе решение считано от 29.03.2019 г. да спре емитирането и обратното изкупуване на дялове, издавани от ДФ Астра Динамик.

Решението на Съвета на директорите на управляващото дружество от 26.3.2019 г. е взето във връзка с решение от същото заседание за предприемане на действия по прекратяване на ДФ Астра Динамик.