Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува чрез сливане ДФ Астра Кеш и ДФ Астра Плюс

9 March 2018

С настоящото искаме да Ви уведомим, че УД „Астра Асет Мениджмънт” АД има намерение да започне процедура по преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс”. Преобразуването на двата договорни фонда предвижда тяхното сливане в нов договорен фонд – „Астра Кеш плюс”, след издадване на съответното разрешение от страна на Комисията за финансов наздзор.

Решението за преобразуването на двата договорни фонда е продиктувано от понижението на лихвените нива в страната и чужбина до нулеви и/или отрицателни стойности, които не позволяват реализирането на положителна доходност от ДФ „Астра Кеш” като фонд с нискорисков профил, ориентиран към продукти на паричния пазар.

В същото време ДФ „Астра Плюс”, който по своя инвестиционен профил е високорисков, не успява да привлече достатъчно инвеститорски интерес и нетната стойност на активите му едва надхвърля минимално изискуемия нормативен минимум от 500,000 лева.

В интерес на съществуващите инвеститори на двата договорни фонда е сливането им в нов договорен фонд с балансиран инвестиционен профил, като по този начин ще се постигне оптимално съчетание на съществуващите инвестиции в двата договорни фонда и естественото постигане на средно ниво на риск на новия договорен фонд.

Предвидената такса управление на новообразувания договорен фонд е в размер на 0.75%.

Моля да имате предвид, че продажбата и обратното изкупуване на дялове от съществуващите ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс” ще бъде преустановено с издаването на разрешение от страна на Комисията за финансов надзор за пробразуването на двата фонда в нов ДФ „Астра Кеш плюс”.

В рамките на периода, предхождащ издаването на разрешение от Комисията за финансов надзор, всеки притежател на дялове от преобразуващите се два договорни фонда има право да поиска обратно изкупуване на своите дялове, в случай че новообразувания договорен фонд не отговаря на неговия инвестиционен профил или по друга причина.

Ефективната дата на преобразуването ще бъде 10 (десет) работни дни след датата на издаване на разрешение от страна на Комисията за финансов надзор като дяловете на новоучредения договорен фонд ще могат да бъдат продавани или обратно изкупувани 3 (три) дни след ефективната дата на преобразуването.

Допълнителна информация по процеса на преобразуване на ДФ „Астра Кеш” и ДФ „Астра Плюс”, както и копие от доклада на независимия одитор може да получите в офиса на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД на адрес: гр. София, ул. Средна гора 49, ет.5.