Тримесечни отчети към 30.06.2011 г. на ДФ "Астра Кеш", ДФ "Астра Баланс" и ДФ "Астра Плюс"

24 August 2011

УД „Астра Асет Мениджмънт” АД съобщава, че междинните финансови отчети към 30.06.2011 г. на договорни фондове „Астра Кеш”, „Астра Баланс” и „Астра Плюс” са представени в Комисията за финансов надзор и са на разположение на адреса на дружеството – гр. София, ул. „Средна гора” 49, ет. 5, ап. 8, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, както и в интернет на адреси: www.astraam.bg и www.investor.bg