Обща информация

Инвестиционна политика и цели Инвестиционната цел на Фонда е да предостави на инвеститорите експозиция към сектора на енергийните ресурси, осигуряващ естествена защита срещу инфлацията и ниска корелация с другите основни класове активи(акции и облигации). Реализираната доходност се основава предимно на капиталови печалби при поемане на умерено до високо ниво на риск.
Ниво на риск умерено до високо
Инвестиционен портфейл и ограничения инвестиране във финансови инструменти, отразяващи представянето на борсово търгувани стоки и суровини

Активи

  Относителен дял (%) в активи на фонда
ценни книжа, включително издадени от борсово търгувани фондове(ETFs), борсово търгувани записи(ETNs) и борсово търгувани стоки(ETCs), които са допуснати до или се търгуват на регулиран пазар до 100%
дялове на колективни инвестиционни схеми, включително и дялове на борсово търгувани фондове, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Съвета до 90%
дялове на други колективни инвестиционни схеми, включително и дялове на борсово търгувани фондове, които не извършват дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета до 30%
Банкови депозити до 25%
Инструменти на паричния пазар до 10%
Деривативни финансови инструменти до 40%

Активно управление на портфейла

Оценка на активите и на дяловете: всеки работен ден
Начало на публичното предлагане 25.04.2014
ISIN код BG9000008136
Номинална стойност на 1 дял 10.00
Валута USD

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.