Обща информация

Инвестиционна политика и цели: Осигуряване на нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на оптимален доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове
Ниво на риск: Умерено
Инвестиционен портфейл и ограничения: Фондът инвестира балансирано в облигации (ипотечни и корпоративни облигации, общински облигации, ДЦК), акции и търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, борсово търгувани фондове, както и в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми

 

Активи

  Относителен дял (%) в активи на фонда
Държавни ценни книжа до 100%
Корпоративни облигации до 60%
Ипотечни и общински облигации до 50%
Акции и борсово търгувани продукти до 45%
Дялове на колективни инвестиционни схеми до 60%
Дялове на други предприятия за колективно инвестиране до 30%
Банкови депозити до 50%
Деривативни финансови инструменти до 60%

Активно управление на портфейла

Оценка на активите и на дяловете: всеки работен ден
Начало на публичното предлагане
Код на БФБ - София
ISIN код BGBG9000006189
Номинална стойност на 1 дял 10.00
Валута EUR

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат - печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.