ДФ Астра Баланс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/4/2024
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 EUR
над
50 000 EUR
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Баланс n/a  n/a n/a n/a n/a
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от 25/11/2019

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 49 999.99 лв. включително над 50 000 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
18/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
17/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
16/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
15/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
12/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
11/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
10/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
09/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
08/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
05/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
04/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
03/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
02/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
01/4/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
29/3/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
28/3/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
27/3/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
26/3/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
25/3/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
22/3/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
21/3/2024 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 18/4/2024
доходност от началото на годината
към 18/4/2024 *
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/4/2024 *
* анюализирана
стандартно отклонение
към 12/4/2024 *
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.