ДФ Астра Баланс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/11/2021
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 EUR
над
50 000 EUR
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Баланс 10.0501  10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от 25/11/2019

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 49 999.99 лв. включително над 50 000 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
26/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
25/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
24/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
23/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
22/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
19/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
18/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
17/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
16/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
15/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
12/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
11/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
10/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
09/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
08/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
05/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
04/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
03/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
02/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a
01/11/2021 10.0501 10.1004 10.0501 9.9998 10.0501 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 26/11/2021
Астра БалансEUR 51
доходност от началото на годината
към 26/11/2021 *
Астра Баланс0%
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 26/11/2021 *
Астра Баланс0%
* анюализирана
стандартно отклонение
към 19/11/2021 *
Астра Баланс0%
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.