нетна стойност на активите
към 26/11/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 12,264,723
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 525,147
Астра ЕнерджиUSD 602,899
доходност от началото на годината
към 26/11/2021 *
Астра Кеш Плюс-2.67 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-0.65 %
Астра Енерджи4.38 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 26/11/2021
Астра Кеш Плюс-2.90 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-0.65 %
Астра Енерджи3.02 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 26/11/2021 *
Астра Кеш Плюс0.88 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-0.03 %
Астра Енерджи-13.93 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 19/11/2021 *
Астра Кеш Плюс3.23 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити1.76 %
Астра Енерджи12.01 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/11/2021
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.2203 
(-0.41%)
11.2764 11.2203 11.1642 11.2203
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
9.9844 
(-2.31%)
10.0343 9.9844 9.9345 9.9844
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.2039 
(-1.52%)
3.2199 3.2039 3.2039 3.2039

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

На свое заседание от 15.11.2021г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 20.12.2021г.

Преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи

Уважаеми инвеститори, с настоящето Ви уведомяваме, че Комисията за финансов надзор с решение от 29.07.2021 г. издаде одобрение за промяна в инвестиционната политика и рисковия профил на ДФ Астра Кеш Плюс. На сайта може да намерите актуализираните Правила на фонда, Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите.