нетна стойност на активите
към 26/1/2023
Астра Кеш Плюс BGN 12,847,821
Астра Баланс EUR 0
Астра Глобал Екуити EUR 412,480
Астра Енерджи USD 33,150
доходност от началото на годината
към 26/1/2023 *
Астра Кеш Плюс 1.06 %
Астра Баланс -100.00 %
Астра Глобал Екуити 9.41 %
Астра Енерджи -0.14 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 26/1/2023
Астра Кеш Плюс -4.70 %
Астра Баланс -100.00 %
Астра Глобал Екуити -14.61 %
Астра Енерджи -2.42 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 26/1/2023 *
Астра Кеш Плюс 0.54 %
Астра Баланс -100.00 %
Астра Глобал Екуити -1.56 %
Астра Енерджи -12.75 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 22/7/2022 *
Астра Кеш Плюс 4.61 %
Астра Баланс 1.08 %
Астра Глобал Екуити 15.20 %
Астра Енерджи 10.08 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/1/2023
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.7976 
(-0.04%)
10.8516 10.7976 10.7436 10.7976
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
n/a 
(%)
n/a n/a n/a n/a
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
8.7204 
(0.44%)
8.7640 8.7204 8.6768 8.7204
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.0301 
(-0.14%)
3.0453 3.0301 3.0301 3.0301

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

На свое заседание от 18.01.2023г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 24.02.2023г.

Преобразуване на Астра Баланс чрез вливане в Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Баланс чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.