нетна стойност на активите
към 18/4/2024
Астра Кеш Плюс BGN 14,146,871
Астра Глобал Екуити EUR 377,026
доходност от началото на годината
към 18/4/2024 *
Астра Кеш Плюс 2.18 %
Астра Глобал Екуити -4.75 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 18/4/2024
Астра Кеш Плюс 1.92 %
Астра Глобал Екуити -10.22 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 18/4/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.54 %
Астра Глобал Екуити -2.25 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 12/4/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.90 %
Астра Глобал Екуити 11.59 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/4/2024
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.8807 
(-0.03%)
10.9351 10.8807 10.8263 10.8807
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
7.9709 
(0.49%)
8.0108 7.9709 7.9310 7.9709

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Миграция на сметките от КБС Банк в ОББ АД

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Енерджи чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс