нетна стойност на активите
към 26/9/2022
Астра Кеш Плюс BGN 12,566,998
Астра Баланс EUR 108,454
Астра Глобал Екуити EUR 333,771
Астра Енерджи USD 30,576
доходност от началото на годината
към 26/9/2022 *
Астра Кеш Плюс -5.56 %
Астра Баланс -9.10 %
Астра Глобал Екуити -30.81 %
Астра Енерджи -11.85 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 26/9/2022
Астра Кеш Плюс -4.58 %
Астра Баланс -9.10 %
Астра Глобал Екуити -29.46 %
Астра Енерджи -12.10 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 26/9/2022 *
Астра Кеш Плюс 0.51 %
Астра Баланс -0.65 %
Астра Глобал Екуити -4.06 %
Астра Енерджи -14.05 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 22/7/2022 *
Астра Кеш Плюс 4.61 %
Астра Баланс 1.08 %
Астра Глобал Екуити 15.20 %
Астра Енерджи 10.08 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/9/2022
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.7396 
(0.08%)
10.7933 10.7396 10.6859 10.7396
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
9.1356 
(-0.13%)
9.1813 9.1356 9.0899 9.1356
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
7.0564 
(0.07%)
7.0917 7.0564 7.0211 7.0564
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.7948 
(-0.52%)
2.8088 2.7948 2.7948 2.7948

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Баланс чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, На основание чл.9, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Ви уведомяваме, че към 31.05.2022г. в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Енерджи” е по-малка от 500 000 лв.

На свое заседание от 15.11.2021г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 20.12.2021г.