нетна стойност на активите
към 29/9/2022
Астра Кеш Плюс BGN 12,525,212
Астра Баланс EUR 108,317
Астра Глобал Екуити EUR 321,244
Астра Енерджи USD 30,461
доходност от началото на годината
към 29/9/2022 *
Астра Кеш Плюс -5.88 %
Астра Баланс -9.21 %
Астра Глобал Екуити -33.41 %
Астра Енерджи -12.18 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 29/9/2022
Астра Кеш Плюс -4.81 %
Астра Баланс -9.21 %
Астра Глобал Екуити -31.77 %
Астра Енерджи -13.04 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 29/9/2022 *
Астра Кеш Плюс 0.49 %
Астра Баланс -0.65 %
Астра Глобал Екуити -4.49 %
Астра Енерджи -14.07 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 22/7/2022 *
Астра Кеш Плюс 4.61 %
Астра Баланс 1.08 %
Астра Глобал Екуити 15.20 %
Астра Енерджи 10.08 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 29/9/2022
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.7039 
(-0.60%)
10.7574 10.7039 10.6504 10.7039
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
9.1240 
(-0.04%)
9.1696 9.1240 9.0784 9.1240
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
6.7915 
(-2.56%)
6.8255 6.7915 6.7575 6.7915
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.7843 
(0.77%)
2.7982 2.7843 2.7843 2.7843

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Баланс чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, На основание чл.9, ал.1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), Ви уведомяваме, че към 31.05.2022г. в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Енерджи” е по-малка от 500 000 лв.

На свое заседание от 15.11.2021г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 20.12.2021г.