нетна стойност на активите
към 24/7/2024
Астра Кеш Плюс BGN 14,414,639
Астра Глобал Екуити EUR 359,918
доходност от началото на годината
към 24/7/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.12 %
Астра Глобал Екуити -9.07 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 24/7/2024
Астра Кеш Плюс 3.84 %
Астра Глобал Екуити -15.04 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 24/7/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.65 %
Астра Глобал Екуити -2.64 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 19/7/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.82 %
Астра Глобал Екуити 12.49 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 24/7/2024
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.0867 
(-0.25%)
11.1421 11.0867 11.0313 11.0867
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
7.6092 
(-0.41%)
7.6472 7.6092 7.5712 7.6092

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Миграция на сметките от КБС Банк в ОББ АД

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Енерджи чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс