нетна стойност на активите
към 30/11/2023
Астра Кеш Плюс BGN 12,459,234
Астра Глобал Екуити EUR 392,755
доходност от началото на годината
към 30/11/2023 *
Астра Кеш Плюс -2.44 %
Астра Глобал Екуити 4.18 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 30/11/2023
Астра Кеш Плюс -2.94 %
Астра Глобал Екуити 2.66 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 30/11/2023 *
Астра Кеш Плюс 0.27 %
Астра Глобал Екуити -1.93 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 24/11/2023 *
Астра Кеш Плюс 4.03 %
Астра Глобал Екуити 13.72 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 30/11/2023
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.4237 
(0.44%)
10.4758 10.4237 10.3716 10.4237
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
8.3034 
(-0.23%)
8.3449 8.3034 8.2619 8.3034

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Енерджи чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс