нетна стойност на активите
към 23/2/2024
Астра Кеш Плюс BGN 12,691,936
Астра Глобал Екуити EUR 381,005
доходност от началото на годината
към 23/2/2024 *
Астра Кеш Плюс -0.28 %
Астра Глобал Екуити -3.74 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 23/2/2024
Астра Кеш Плюс -1.46 %
Астра Глобал Екуити -8.76 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 23/2/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.39 %
Астра Глобал Екуити -2.18 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 16/2/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.35 %
Астра Глобал Екуити 11.88 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/2/2024
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.6184 
(-0.60%)
10.6712 10.6184 10.5653 10.6184
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
8.0550 
(-0.11%)
8.0953 8.0550 8.0147 8.0550

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Енерджи чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс