нетна стойност на активите
към 17/5/2022
Астра Кеш ПлюсBGN 13,248,316
Астра БалансEUR 114,680
Астра Глобал ЕкуитиEUR 434,491
Астра ЕнерджиUSD 80,935
доходност от началото на годината
към 17/5/2022 *
Астра Кеш Плюс-0.44 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-9.93 %
Астра Енерджи-3.11 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 17/5/2022
Астра Кеш Плюс-0.63 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-8.60 %
Астра Енерджи-1.64 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 17/5/2022 *
Астра Кеш Плюс0.92 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити-1.06 %
Астра Енерджи-13.62 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 13/5/2022 *
Астра Кеш Плюс4.24 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити13.09 %
Астра Енерджи10.21 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/5/2022
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.3218 
(0.02%)
11.3784 11.3218 11.2652 11.3218
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
9.6600 
(-0.04%)
9.7083 9.6600 9.6117 9.6600
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
9.1858 
(1.19%)
9.2317 9.1858 9.1399 9.1858
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.0719 
(0.91%)
3.0873 3.0719 3.0719 3.0719

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

На свое заседание от 15.11.2021г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 20.12.2021г.

Преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи

Уважаеми инвеститори, с настоящето Ви уведомяваме, че Комисията за финансов надзор с решение от 29.07.2021 г. издаде одобрение за промяна в инвестиционната политика и рисковия профил на ДФ Астра Кеш Плюс. На сайта може да намерите актуализираните Правила на фонда, Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите.