нетна стойност на активите
към 26/1/2022
Астра Кеш ПлюсBGN 10,937,127
Астра БалансEUR 119,362
Астра Глобал ЕкуитиEUR 522,350
Астра ЕнерджиUSD 81,810
доходност от началото на годината
към 26/1/2022 *
Астра Кеш Плюс-0.37 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0.14 %
Астра Енерджи-2.06 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 26/1/2022
Астра Кеш Плюс-2.06 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити1.62 %
Астра Енерджи-0.43 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 26/1/2022 *
Астра Кеш Плюс0.94 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0.26 %
Астра Енерджи-14.00 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 21/1/2022 *
Астра Кеш Плюс3.71 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити5.82 %
Астра Енерджи8.83 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/1/2022
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.3299 
(0.01%)
11.3865 11.3299 11.2733 11.3299
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.2128 
(1.95%)
10.2639 10.2128 10.1617 10.2128
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.1052 
(0.51%)
3.1207 3.1052 3.1052 3.1052

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

На свое заседание от 15.11.2021г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 20.12.2021г.

Преобразуване на Астра Комодити чрез вливане в Астра Енерджи

Уважаеми инвеститори, с настоящето Ви уведомяваме, че Комисията за финансов надзор с решение от 29.07.2021 г. издаде одобрение за промяна в инвестиционната политика и рисковия профил на ДФ Астра Кеш Плюс. На сайта може да намерите актуализираните Правила на фонда, Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите.