нетна стойност на активите
към 22/5/2024
Астра Кеш Плюс BGN 14,205,239
Астра Глобал Екуити EUR 389,108
доходност от началото на годината
към 22/5/2024 *
Астра Кеш Плюс 2.60 %
Астра Глобал Екуити -1.70 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 22/5/2024
Астра Кеш Плюс 2.66 %
Астра Глобал Екуити -5.43 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 22/5/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.57 %
Астра Глобал Екуити -1.93 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 17/5/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.90 %
Астра Глобал Екуити 12.15 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/5/2024
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.9256 
(-0.17%)
10.9802 10.9256 10.8710 10.9256
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
8.2263 
(-0.29%)
8.2674 8.2263 8.1852 8.2263

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Миграция на сметките от КБС Банк в ОББ АД

Уважаеми инвеститори, съгласно одобрения план за преобразуване на Астра Енерджи чрез вливане в Астра Кеш Плюс се преустановява изчисляването на Нетна стойност на активите на двата фонда за 5 (пет) работни дни до ефективната дата на преобразуване.

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Енерджи чрез вливане в ДФ Астра Кеш Плюс