Телефони на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

23 July 2021

Техническият проблем с телефоните на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД е отстранен и същите са вече достъпни.