Уведомление относно промяна в инвестиционните цели, инвестиционната политика и фиксираното възнаграждение на управляващото дружество на ДФ „Астра Кеш плюс”, организиран и управляван от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД

15 July 2021

УД „Астра Асeт Мениджмънт” АД уведомява притежателите на дялове и потенциалните инвеститори относно взето решение на заседание на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 15.07.2021 г. за промяна в инвестиционните цели, инвестиционната политика и фиксираното възнаграждение на управляващото дружество на ДФ „Астра Кеш плюс”. Промените ще влязат в сила след одобрение на Правилата на фонда от КФН.