Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Баланс”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.

12 August 2020

На основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г, в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Баланс”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв. Основната причина за това е невъзможността на фонда да привлече нови инвеститори.

Мерките, които Управляващото дружество ще предприеме за достигане на размера на нетната стойност на активите до изискуемото ниво, включват интензивна рекламна кампания, включваща популяризиране на ДФ „Астра Баланс” по Интернет медии, вкл. чрез използване на сайта на дружеството www.astraam.bg, и активни срещи с потенциални инвеститори с цел продажба на дялове.

В случай че след 3 /три/ месеца предприетите действия не дадат съществен резултат, СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” ще обсъди на свое заседание допълнителни мерки за достигане на нетната стойност на активите на ДФ „Астра Баланс” над 500 000лв., включително и прекратяване на фонда.