Уважаеми инвеститори, На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране /ЗДКИСДПКИ/ Ви уведомяваме, че към 31.07.2020г, в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Комодити” е по-малка от 500 000 лв.

7 August 2020

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране /ЗДКИСДПКИ/ Ви уведомяваме, че към 31.07.2020г, в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Комодити”, е по-малка от 500 000 лв. Основната причина нетната стойност на активите да падне под 500 000 лв. е пазарната конюктура и значителния спад на цените на петрола и природната газ в този период. Частичното възстановяване на цените на петрола все още не могат да компенсират напълно спада от периода фвруари-март 2020г.

Мерките, които Управляващото дружество ще предприеме за да възстанови размера на нетната стойност на активите на ДФ „Астра Комодити” включват:
1. По-активно управление на активите на ДФ с цел достигане на нетна стойност на активите надхвърляща 500 000 лв. до 31.12.2020г.
2. Рекламна кампания, включваща популяризиране на ДФ „Астра Комодити” по Интернет медии, вкл. чрез използване на сайта на дружеството www.astraam.bg и активни срещи с потенциални инвеститори, осъществени от представляващите и останалия персонал на Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД с цел продажба на дялове.

Срокът, в който се очаква заложените от Управляващо дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД мерки да бъдат приложени и да доведат до възстановяване на нетната стойност на активите на Договорния фонд над 500 000 лв. е 6 /шест/ месеца.

В случай че до 30.10.2020 г. предприетите мерки не дадат съществен резултат, СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” ще обсъди на свое заседание допълнителни мерки за достигане на нетната стойност на активите на ДФ „Астра Комодити” 500,000лв.