Решение на Съвета на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 25.11.2019 г.

25 November 2019

На свое заседание от 25.11.2019 г. Съветът на директорите на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД взе решения всички такси свързани с изчисляването на нетната стойност на активите (НСА) и дейността на ДФ „Астра Баланс” и ДФ „Астра Глобал Екуити” да бъдат поети от Управляващото дружество до достигане на НСА на всеки от двата фонда от 500,000.00 лв., както и такса управление за ДФ „Астра Баланс” и ДФ „Астра Глобал Екуити” да не се начислява в полза на Управляващото дружество до достигане на НСА на всеки от двата фонда от 100,000.00 лв.