Информация за продажба и обратно изкупуване на дялове

Инвеститорите могат всеки работен ден между 9:00 ч. и 17:00 ч. да закупят и продадат обратно дялове на ДФ „Астра Комодити", като подадат поръчки за покупка, съответно за обратно изкупуване на дялове, заедно с необходимите приложения към нея, в офиса на УД "Астра Асет Мениджмънт" АД. Това може да се направи лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на разпоредителни действия с ценни книжа.

При подаване на поръчка за покупка сумите се внасят по банкова сметка.

Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
Бенефициент: ДФ Астра Комодити
IBAN (USD): BG 79 UNCR 7000 1520 2829 46
Основание за плащане: записване на дялове от ДФ Астра Комодити

Трите имена на притежателя

Такси и данъци

Такса при покупка на дялове (таксата е включена в цената и не се заплаща отделно)

сума на инвестицията
до 50 000 щатски долара над 50 000 щатски долара
1% (едно на сто)  0.00% (нула на сто)

Такса при обратно изкупуване (таксата е включена в цената и не се заплаща отделно)

време До 12 месеца 2.00% (две на сто)
Над 12 месеца 0% (нула на сто)

Такса за управление

Възнаграждението на Управляващото дружество е фиксиран размер от 1.80% (едно цяло и осем десети на сто) от нетната стойност на активите (НСА) на Договорния фонд на годишна база и се изчислява ежедневно.

Данъчни преференции

Доходите от сделки с дялове на Фонда (реализираната капиталова печалба) както в случаите на обратно изкупуване на дяловете от Фонда, така и при продажба на дяловете на БФБ НЕ СЕ ОБЛАГАТ, когато получател на дохода са юридически лица, местни физически лица или физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство.
Доходите от сделки с дялове на Фонда (реализираната капиталова печалба), както и изобщо с финансови активи, получени от физически лица от трети държави, извън горепосочените, се облагат с окончателен данък в размер на 10% върху облагаемия доход.

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат - печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.