Управление

Управляващо дружество Астра Асет Мениджмънт АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав:

  • Иво Стоянов Благоев - Изпълнителен Директор и Член на СД
  • Иван Атанасов Манолов - Председател на СД
  • Милена Борисова Дучева - Член на СД

Дружеството се представлява от всеки двама членове на СД заедно.