ДФ Астра Баланс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/7/2019
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 EUR
над
50 000 EUR
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Баланс n/a  n/a n/a n/a n/a
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от .......

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 49 999.99 лв. включително над 50 000 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
03/7/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
02/7/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
01/7/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
28/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
27/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
26/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
25/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
24/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
21/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
20/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
19/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
18/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
17/6/2019 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Баланс
ДФ Астра Глобал Екуити BG 72 UNCR 7000 1523 1941 39 в щатски долари UNCRBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 79 UNCR 7000 1522 1313 78 в щатски долари UNCRBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 3/7/2019
Астра Баланс0%
доходност от началото на годината
към 3/7/2019 *
Астра Баланс0%
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 3/7/2019 *
Астра Баланс0%
* анюализирана
стандартно отклонение
към 28/6/2019 *
Астра Баланс0%
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.