нетна стойност на активите
към 23/6/2021
Астра Кеш ПлюсBGN 14,544,174
Астра КомодитиUSD 216,207
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 262,027
Астра ЕнерджиUSD 497,433
доходност от началото на годината
към 23/6/2021 *
Астра Кеш Плюс-0.78 %
Астра Комодити1.86 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи0.14 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 23/6/2021
Астра Кеш Плюс4.02 %
Астра Комодити7.44 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи7.71 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 23/6/2021 *
Астра Кеш Плюс1.06 %
Астра Комодити-11.30 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-15.19 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 18/6/2021 *
Астра Кеш Плюс6.85 %
Астра Комодити10.70 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи21.80 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/6/2021
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
11.4388 
(0.07%)
11.4960 11.4388 11.3816 11.4388
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.3270 
(0.02%)
2.3503 2.3270 2.2805 2.3270
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.0472 
(-0.00%)
10.0974 10.0472 9.9970 10.0472
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
3.0738 
(-0.08%)
3.0892 3.0738 3.0738 3.0738

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уведомление относно получено разрешение от Комисия за финансов надзор за преобразуване на ДФ Астра Комодити чрез вливане в ДФ Астра Енерджи

Уведомление относно намерението на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД да преобразува ДФ Астра Комодити чрез вливане в ДФ Астра Енерджи

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Баланс”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.