нетна стойност на активите
към 21/9/2020
Астра Кеш ПлюсBGN 12,227,521
Астра КомодитиUSD 253,410
Астра БалансEUR 51
Астра Глобал ЕкуитиEUR 51
Астра ЕнерджиUSD 430,126
доходност от началото на годината
към 21/9/2020 *
Астра Кеш Плюс-7.51 %
Астра Комодити-16.41 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-46.40 %
* не анюализирана
Доходност за последната година
към 21/9/2020
Астра Кеш Плюс-14.39 %
Астра Комодити-29.69 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-45.29 %
доходност от началото на публичното предлагане
към 21/9/2020 *
Астра Кеш Плюс0.78 %
Астра Комодити-12.46 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи-18.68 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 18/9/2020 *
Астра Кеш Плюс16.61 %
Астра Комодити23.75 %
Астра Баланс0%
Астра Глобал Екуити0%
Астра Енерджи39.53 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 21/9/2020
  Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
ДФ Астра Кеш Плюс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца
10.9727 
(-1.63%)
11.0276 10.9727 10.9178 10.9727
ДФ Астра Комодити   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.2643 
(-0.35%)
2.2869 2.2643 2.2190 2.2643
ДФ Астра Баланс   за инвестиции в лв. при срок на инвестицията
до 49 999.99 включително над 50 000.00 до 12 месеца включително над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Глобал Екуити   за инвестиции в евро при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
10.0501 
(0.00%)
10.1004 10.0501 9.9998 10.0501
ДФ Астра Енерджи   за инвестиции в щатски долари при срок на инвестицията
до 50 000.00 вкл. над 50 000.00 до 12 месеца вкл. над 12 месеца
2.6579 
(-2.61%)
2.6712 2.6579 2.6579 2.6579

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Комодити BG 13 RZBB 9155 1133 7823 01 в щатски долари RZBBBGSF
ДФ Астра Баланс BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева RZBBBGSF
ДФ Астра Енерджи BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари RZBBBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от (съответния фонд)

Новини

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Глобал Екуити”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.

Уважаеми инвеститори, на основание чл. 9, ал. 1 и във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ Ви уведомяваме, че към 02.08.2020 г. в продължение на 2 /две/ последователни години от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен фонд „Астра Баланс”, нетната стойност на активите на фонда е по-малка от 500 000 лв.

Уважаеми инвеститори, На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране /ЗДКИСДПКИ/ Ви уведомяваме, че към 31.07.2020г, в продължение на 6 /шест/ последователни месеца, средномесечната нетна стойност на активите на Договорен фонд „Астра Комодити” е по-малка от 500 000 лв.