На свое заседание от 18.01.2023г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.Общите условия влизат в сила от 24.02.2023г.

23 January 2023

На свое заседание от 18.01.2023г. СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД измени и прие нови Общи условия приложими към договорите с клиенти на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД.
Общите условия влизат в сила от 24.02.2023г.