Обща информация

Инвестиционна политика и цели: инвестиционната цел на Фонда е да осигури на инвеститорите естествена защита срещу инфлацията и ниска корелация с другите основни класове активи (акции и облигации) чрез инвестиране във финансови инструменти, които отразяват представянето на борсово търгувани стоки и суровини.
Ниво на риск: умерено до високо
Инвестиционен портфейл и ограничения: инвестиране във финансови инструменти, отразяващи представянето на борсово търгувани стоки и суровини
 

Активи

  Относителен дял (%) в активи на фонда
ценни книжа, включително издадени от борсово търгувани фондове, които са допуснати до или се търгуват на регулиран пазар до 90%
дялове на колективни инвестиционни схеми, включително и дялове на борсово търгувани фондове, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Съвета до 90%
дялове на други колективни инвестиционни схеми, включително и дялове на борсово търгувани фондове, които не извършват дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета до 30%
Банкови депозити до 25%
Инструменти на паричния пазар до 10%
Деривативни финансови инструменти до 30%

Активно управление на портфейла

Оценка на активите и на дяловете : всеки работен ден
Начало на публичното предлагане 06.10.2008 г.
ISIN код BG9000016089
Номинална стойност на 1 дял 10.00
Валута USD

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат - печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.